16 เมษายน 2558  ฝ่ายการตลาด

31 มีนาคม 2558  รับสมัคร Marketing Coordinator

28 มีนาคม 2558  Building Manager