รับสมัครครูกศน. จ.ชัยภูมิ

รายละเอียด

กศน จ.ชัยภูมฺิรับสมัครพนักงงานราชการครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการรับสมัคร ชื่อตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามภารกิจเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน

2.1 สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาชุมชน และวางแผนระดับจุลภาค โดยดำเนินการร่วม กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกขนในระดับตำบล/หมู่บ้าน
2.2 บริหาร จัดการ ประลานงานกับหน่วยงาน เครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกขนในทุกระดับ เพื่อระดมสรรพกำลังในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษาในระบบ โรงเรียน
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกขนในการจัด กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบเพื่อสนองนโยบาย/โครงการพื้นที่เฉพาะ
2.4 จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อสนองตอบนโยบาย/โครงการ ในพื้นที่เฉพาะ
2.5 ส่งเสริมให้ประขาชนรู้จักพึ่งพาตนเอง เพื่อให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.6 ส่งเสริมการปลูกฝังการรักถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่ละทิ้งบ้านเรือน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาขน รู้จักรวมตัวเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกขน
2.8 พัฒนาและแสวงหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในเรื่องหลักสูตรวิธีการใหม่ๆในการจัดการเรียน การสอน นวัตกรรมการศึกษา ๆลฯ
2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 14,020 บาท

 

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2555 ภาคเข้า 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรับสมัครครูกศน.ชัยภูมิ ดูได้ที่ไฟล์แนบครับ

กศนชัยภูมิรับสมัครครู

3 thoughts on “รับสมัครครูกศน. จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *