รับสมัครไปทำงานไต้หวัน 30 อัตรา

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Ming Rong Yuan Business จำกัด  กรมการจัดหางาน ขอประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับบริษัท Ming Rong Yuan Business จำกัด ไต้หวัน ประกอบธุรกิจการผลิต ห่อกลั่นนํ้ามัน ถังบรรจุของเหลวหรือแก๊สที่ทนแรงดันสูง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓๐ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคนงานไปทำงานไต้หวัน

๑.ตำแหน่งช่างเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส จำนวน ๑๐ อัตรา

 • ค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๓๖๐ เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ ๒๐,๕๖๐ บาท

๒) คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ ๒๐ – ๔๐. ปี
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
 • สายตาไม่สั้น ไม่บอดสิ
 • มีประสบการณ์งานเชื่อมต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม

 

๑.๒   ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๒๐ อัตรา

 • ค่าจ้างเดือนละ ๑๙,๐๘๐ เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ ๑๙,๒๖๗ บาท

๒) คุณสมปติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ ๒๐ – ๔๐ ปี
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนตเมตร
 • น้ำหนักไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม
 • สายตาไม่สั้น ไม่บอดสี
 • มีประสบการณ์งานเชื่อม
 • ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม

 

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญไต้หวัน เท่ากับ ๑.๐๐๙๘ บาท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

๒. หลักฐานการรับสมัครคนงานไปทำงานไต้หวัน

 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

๓. ระยะเวลาการรับสมัครไปทำงานไต้หวัน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

๔. คัดเลือกโดยการทดลอบ|ฝีมือและสัมภาษณ์

 • วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันพัฒนา’ฝึมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น
 • วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาฟืมือแรงงานภาค ๑

สมุทรปราการ

๕.  ค่าใช้จ่ายในการทดสอบฝีมือ

 • ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าทดสอบฝีมือไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท

 

๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบไปทำงานไต้หวัน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และ www.overseas.doe.go.th

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ – ๑๐ หรือสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์๐๒๒๔๕๑๐๓๔

คำค้นหา: , , , ,
 
 

1 ความคิดเห็น เกี่ยวกับบทความเรื่อง

รับสมัครไปทำงานไต้หวัน 30 อัตรา

 1. อยากให้ทางบริษัทไต้หวันให้มีงานผู้หญิงบ้างและก็เยอาะๆรอไปอยู่

แสดงความคิดเห็น