เปิดรับสมัครสอบครูกทม ปีพ.ศ.2555 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เปิดรับสมัครสอบครูกรุงเทพปี2555 ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดการสอบครู กทม 2555 รับสมัครสอบครูกรุงเทพปี2555 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรื หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๘,๓๔๐ บาท และผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๙,๑๔๐ บาท ส่วนบัญชีรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ ๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ๒.๒.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่

ดูตำแหน่งงานนี้ เปิดรับสมัครสอบครูกทม ปีพ.ศ.2555 ตำแหน่งครูผู้ช่วย