รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เทคโนโคราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐.-บาท (อัตราเลขที่ ๑๐๐๐.๒.๔๕๑(กค)/๕๖) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- ๑. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา ๒.   เพศ ชาย / หญิง ๓.   มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ๔.   เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๕.   สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ๖   มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ ๗.   อายุไม่ตํ่ากว่า

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เทคโนโคราช

รับสมัครช่างสำรวจเข้าเป็นลูกจ้างในสำนักงานธนารักษ์นครราชสีมา

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น- ลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1.  ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง นายช่างสำรวจ  จำนวน  1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,490.-บาท 2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 2.1  มีสัญชาติไทย 2.2  อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี บริบูรณ์ 2.3  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาช่างสำรวจ   ช่างโยธา   ช่างก่อสร้าง 2.4        ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐบาล 2.5        ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 2.6        ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามกฎ

ดูตำแหน่งงานนี้ รับสมัครช่างสำรวจเข้าเป็นลูกจ้างในสำนักงานธนารักษ์นครราชสีมา

รับสมัครลูกจ้างโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาต้องการรับสมัครข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ท่านใดที่สนใจต้องการสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้นที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา   รับสมัครตั้งแต่วันที่  18 กรกฎาคม 2555 – วันที่ 9 สิงหาคม 2555   รายละเอียดต่าง ๆ ดูได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างครับ รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้  

รับสมัครสอบบุคคลรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

รับสมัครสอบบุคคลรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมพลศึกษาจะทำการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ตำแหน่งที่จะสอบบรรจุ และอัตราเงินเดือน – ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ด้านพัฒนาบุคคลากร การศึกษาปริญญาโท อัตราเงินเดือน 15,300 บาท – ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ) การศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน  11,680 บาท – รับบรรจุครั้งแรก 4 อัตรา โดย ปริญญาโท  3 อัตรา ปริญญาตรี 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-20กรกฎาคม 2555 รายละเอียด สอบรับราชการพละศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมารับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมารับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บัญชี ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง และ เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษาและเจ้าหน้าที่บัญชี ดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 1.1 สมบัติทั่วไป (1) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัครคัดเลือก (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (3) มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายและเป็นโรค อันสังคมรังเกียจ

ดูตำแหน่งงานนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมารับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการ ข้อมูลติดต่อชื่อ : สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ที่อยู่ : เบอร์โทร : Fax : E-mail :  สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา), รับนายช่างโยธา, รายละเอียดสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับนายช่างโยธา (1-7 กุมภาพันธ์ 2555)  ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมทางหลวงชนบท  ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประสงค์จะเปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน 8,950 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ดูตำแหน่งงานนี้ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการ